Op koers bij Wintrack II in Zeeland

vrijdag, 22 okt 2021
Middle section

In augustus 2021 zijn we gestart met het project Wintrack II. BoutenGeotron verzorgt de bronbemaling voor de funderingen van 52 hoogspanningsmasten tussen Borssele en Rilland. Door Mobilis/Strukton (aannemerscombinatie Switch) is opdracht verleend aan BoutenGeotron. De ontgraving van de funderingen vindt onder de grondwaterstand plaats. Om droog te kunnen werken, wordt het grondwater hier tijdelijk verlaagd. Rond mei 2022 zijn de werkzaamheden afgerond. 

Twee typen bemalingen

Er worden twee verschillende bemalingstypen geplaatst. De eerste is een freatische bemaling. Hierbij wordt door middel van een horizontale drainage met hieraan gekoppeld twee dieselbemalingspompen het grondwater opgepompt. De tweede is een spanningsbemaling; met behulp van verticale filters met een lengte van minimaal 8 meter wordt de bemaling gedaan. Op deze bemaling worden per mastfundatie twee elektrische pompen geplaatst.

Op de foto is een betonnen fundering te zien van één van de masten. Dankzij de bronbemaling kan er droog gewerkt worden in de bouwput. 

Retourbemaling

Het grondwater is hier behoorlijk zout en bevat een hoog ijzergehalte. Het grondwater wordt daarom niet naar het oppervlaktewater geleid. Het water dat we oppompen, pompen we door middel van retourbemaling terug in de bodem. Op plaatsen waar hier geen ruimte voor is, vangen we het grondwater op in grote containerbakken die worden afgevoerd.

Hoe kunnen wij u helpen?